آیا شرکت صبا ذوب سقف پیش ساخته کوره پاتیلی نیز تولید می نماید؟

بله شرکت صبا ذوب با پرسنلی کار آزموده و کارشناسانی با تجربه توانایی تولید سقف پیش ساخته کوره پاتیلی را نیز دارا می باشد.