مزایای بریکت اکسیژن زدا نسبت به سیلیسیم چیست ؟

  • اکسیژن زدایی سریع تر از FeSi ،C و  CaC2صورت می پذیرد
  • علاوه بر اکسیژن زدایی موجبات به وجود آمدن سرباره ای مطلوب، سفید رنگ و سیال را فراهم می نماید.
  • سبب حذف آخال ها و افزایش سرعت گوگرد زدایی می شود.
  • بر خلاف فرو سیلیسیم، بریکت اکسیژن زدا، دیرتر با اکسیژن واکنش داده و پرت کمتری دارد.