بریکت اکسیژن زدا، جایگزینی نوین برای آلومینیوم

در فرآیند فولادسازی نیاز به حذف کامل اکسیژن محلول در فولاد مذاب می باشد.
آلومینیوم، سیلیسیم مهم ترین مواد اکسیژن زدا می باشند.

M(l)+O(sol)=MO(s)

دیاگرام الینگهام قابلیت اکسیژن زدایی عناصر مختلف را نشان می دهد.

بریکت اکسیژن زدا

نقش آلومینیوم علاوه بر اکسیژن زدایی

 • افزایش تافنس
 • کنترل اندازه دانه
 • دمای ذوب660 درجه سانتیگراد
 • دمای جوش 2470درجه سانتیگراد
 • چگالی مذاب 3 گرم بر سانتیمتر مکعب
 • چگالی جامد 7 گرم بر سانتیمتر مکعب

معایب اکسیژن زدایی با استفاده از آلومینیوم

 1. راندمان یا بازیافت کم آن به دلیل تلفات ناشی از اکسید شدن
 2. دانسیته ی آلومینیوم پائین تر از دانسیته ی سرباره است

مزایای بریکت اکسیژن زدا نسبت به آلومینیوم

 1. دارا بودن کلیه خواص مفید آلومینیوم
 2. راندمان بیشتر از آلومینیوم به دلیل عدم اکسیداسیون با اکسیژن محیط
 3. وارد شدن به سرباره به دلیل دانسیته بیشتر از آلومینیوم
 4. قابلیت انحلال و هموژن شدن مناسب اکسیژن زدا در مذاب فولاد
 5. قابلیت شناوری مناسب اکسیدهای تولید شده در مذاب و جذب توسط سرباره
 6. قیمت پایین تر بریکت اکسیژن زدا و بازدهی مناسب اقتصادی نسبت به آلومینیوم
 7. بریکت اکسیژن زدا به صورت چشمگیری FeO و MnO موجود در سرباره را کاهش می دهد.
 8. عناصر آلیاژی اکسید شده در فاز سرباره را احیاء می کند و آنها را به فاز مذاب باز می گرداند.
 9. سرباره ای سیال و مناسب ایجاد می کند.
 10. بازیسیته سرباره را بهبود بخشیده و موجب افزایش عمر خط سرباره در نسوز پاتیل می شود. بر خلاف آلومینیوم سریعا با اکسیژن محیط واکنش نداده و اکسید نمی شود.
 11. به دلیل دارا بودن چگالی مناسب، در فاز سرباره قرار گرفته و در نتیجه حداکثر راندمان را از خود نشان می دهد.
 12. هیچگونه دود و بو ایجاد نمی کند و برای پرسنل واحد تولید و همچنین محیط زیست خطر و زیانی ندارد.
 13. بر خلاف آلومینیوم در حین استفاده، نور آزار دهنده تولید نمی کند.
 14. به دلیل دارا بودن شکل یکسان و مشخص، قابلیت ذخیره سازی در سیلوی مواد(Bin) را دارد.