شرکت صبا ذوب سپاهان توانایی تولید دلتای کوره قوس تا چه وزنی و چه نوع ترکیباتی را دارد؟

شرکت صبا ذوب سپاهان توانایی تولید انواع دلتا های کوره قوس با هر وزنی و هر نوع ترکیب شیمیایی مورد نیاز مشتری را دارا می باشد.