میزان تولید شمش آلومینیوم در سال گذشته با رشد 61 درصدی به بیش از 446.8 هزار تن رسید.

‌به گزارش ماین نیوز، طی دوازده ماه سال 99 مجموع تولید شرکت های ایرالکو، المهدی-هرمزآل، آلومینای ایران و آلومینیوم جنوب به 446هزار و 842 تن رسید این در حالی است که تولید سال پیش از آن به 278هزار و 318 تن رسیده بود.

در این میان شرکت ایرالکو با تولید بیش از 185هزار تن بیشترین سهم از تولید را در اختیار داشت و پس از آن المهدی-هرمزآل با تولید 163هزار تن در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین شرکت های سالکو ( آلومینیوم جنوب) با تولید افزون بر 72.1هزار تن و آلومینای ایران با تولید25.4هزار تن در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

از سوی دیگر تولید آلومینیوم طی اسفند ماه سال 99 نیز رشد 38 درصدی را تجربه کرد و به بیش از 41هزار تن رسید در حالی که مجموع تولید اسفند 98 به 30هزار تن رسیده بود.